Gruodis

Gruodžio mėnesio 24 dieną, 1207 metais lietuviai terioja Turaidos kraštą

. . .“lietuviai, atsiindami visus rygietšių ir žiemgalių nukautus savuosius prieš dvejus metus (Žvelgaitšio nelaimingo žygio metu, 1207 metų  žiemą), iš visos Lietuvos susirinko didelę kariuomenę ir perėję Dauguvą naktšia, Viešpaties gimimo išvakarėse (Gruodžio 24  d.), atvyksta į Turaidą ir anksti rytą perėję Gaują, skirstosi per visus kaimus ir rasdami kraštą jokių gandų neperspėtą, daug žmonių nukauna ir dar daugiau j nelaisvę išsiveda“.

Įdomus yra epitetas, kurį kronikos au­torius sega lietuviams: „Lietuviai greitesni ir smarkesni už kitas gentis“ (K. Kepalo vertime „Greitesni ir žiauresni“).

(Zigmantas Raulinaitis)